MAJÓWKA NA SPORTOWO 2017


R E G U L A M I N „2. TERENOWEGO BIEGU PRZETRWANIA”

ZAŁOŻENIA IMPREZY
Dystans ok. 5 km z przeszkodami.
Start i meta: Plac Witosa
Limit startujących:
• 200 osób

I. CEL IMPREZY
• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

II. TERMIN
Sobota – 06.05.2017 r.
Godz. 12:00

III. MIEJSCE
Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa
(MAPKA NR 1)

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:
– Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1
(wejście przy basenie)

IV. ORGANIZATOR
Powiat Choszczeński
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

V. WSPÓŁORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lider Pojezierza

VI. PATRON MEDIALNY
E-cho Sp. z o. o. Choszczno
GRAFIT – Agencja Reklamy
ARES – usługi poligraficzne

VII. TRASA I DYSTANS
1.Dystans biegu: ok. 5 km
2.Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.
3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów duża hala sportowa przy basenie.
(MAPKA NR 1)

VIII. PROGRAM
08:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie
11:30 – zamknięcie biura zawodów,
11:30 – rozgrzewka,
12:00 – START „ 2. Terenowego Biegu Przetrwania”
12:30 – START ostatniej fali
14:30 – uroczyste podsumowanie biegu

STARTY:
FALA po 20 osób wypuszczana co 3 minuty.
*Skład pierwszych dwóch fal ustala organizator na podstawie weryfikacji zawodników
*Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 2 falach:
– pod adres mailowy: kontakt@aktywnechoszczno.pl należy wysłać link z wynikiem z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 01.05.2017 r.

IX. Pomiar czasu elektroniczny
• Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time – www.sport-time.com.pl
• Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety

X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA
1. Opłaty:
– do 31.03.2017r. – 30 zł
– do 30.04.2017r. – 40 zł
– w dniu imprezy w biurze zawodów – 50 zł

– dla mieszkańców zameldowanych w powiecie choszczeńskim
(weryfikacja w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego)
– do 31.03.2017r. – 20 zł
– do 30.04.2017r. – 30 zł
– w dniu imprezy w biurze zawodów – 50 zł

2. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 25.04.2017 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (200).
3. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
4. Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto:

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno
BGŻ BNP PARIBAS
74 2030 0045 1110 0000 0423 1950
W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, BIEG
6. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż do 1 godziny przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić się w dużej Hali Sportowej przy basenie.
7. Osoby, które zarejestrują się w ostatnim tygodniu, bądź w dniu zawodów istnieje prawdopodobieństwo, iż nie otrzymają koszulki w odpowiednim rozmiarze bądź wcale. Z racji wcześniejszego zamówienia koszulek przez Organizatora.
8. Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
9. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat, mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
10. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 535191440, 600041983
XI. KLASYFIKACJE
OPEN:
• K/M MIESCE I-III –wg uzyskanych czasów
WIEKOWE:
• K/M 16 – 29 lat
• K/M 30 – 39 lat
• K/M 40 – 49 lat
• K/M 50 +

− klasyfikacja wszystkich służb mundurowych
(weryfikacja po wylegitymowaniu się w Biurze Zawodów):
„2. Bieg o puchar Dowódcy Garnizonu Choszczno”
Kobiety: miejsca I – III
Mężczyźni: miejsca I – III

XII. NAGRODY
W KATEGORII OPEN:
-Za miejsca I – III trofea,
-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi,
-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

XIII. UCZESTNIK BIEGU OTRZYMA
– koszulkę, medal okolicznościowy,
– numer startowy z agrafkami,
– CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!
– napój, słodycze, owoc
XIV. DANE OSOBOWE
– dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
– dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
– przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
– uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
– przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
– zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
XV. UBEZPIECZENIE
-Organizator posiada ubezpieczenie OC. -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył,
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
– wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek,
– uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas biegu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
– zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
– zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
– zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.
XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

R E G U L A M I N „2. MARSZU NORDIC WALKING AKTYWNYCH”

ZAŁOŻENIA IMPREZY
Dystans ok. 6 km dookoła jeziora „Klukom”.
Start i meta: Plac Witosa.
Limit startujących:
• 100 osób w marszu Nordic Walking

I. CEL IMPREZY
• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
• Popularyzacja marszu NW jako aktywnej formy ruchowej.
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

II. TERMIN
Sobota – 06.05.2017 r.
Godz. 10:00

III. MIEJSCE
Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa
(MAPKA NR 1)

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:
– Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1
(wejście przy basenie)

IV. ORGANIZATOR
Powiat Choszczeński
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

V. WSPÓŁORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lider Pojezierza

VI. PATRON MEDIALNY
E-cho Sp. z o. o. Choszczno
GRAFIT – Agencja Reklamy
ARES – usługi poligraficzne

VII. TRASA I DYSTANS
1.Dystans marszu: ok. 6 km
2.Trasa marszu obejmuje ścieżkę utwardzoną dookoła jeziora Klukom.
3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
4.W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów w dużej hali sportowej przy basenie.
(MAPKA NR 1)

VIII. PROGRAM
08:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie.
09:30 – zamknięcie biura zawodów,
09:30 – rozgrzewka
10:00 – START „2. Marszu Nordic Walking Aktywnych”
12.30 – uroczyste podsumowanie marszu

LIMIT CZASOWY NA UKOŃCZENIE MARSZU WYNOSI 1,5 GODZINY
PO UPŁYWIE CZASU ZAWODNIK NIE BĘDZIE KLASYFIKOWANY

IX. Pomiar czasu elektroniczny
• Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time – www.sport-time.com.pl
• Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety

X. OPŁATA STRTOWA I ZGŁOSZENIA
1. Opłaty:
– do 31.03.2017r. – 30 zł
– do 30.04.2017r. – 40 zł
– w dniu imprezy w biurze zawodów – 50 zł

– dla mieszkańców zameldowanych w powiecie choszczeńskim
(weryfikacja w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego)

– do 31.03.2017r. – 20 zł
– do 30.04.2017r. – 30 zł
– w dniu imprezy w biurze zawodów – 50 zł

2. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 25.04.2017 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (100).
3. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
4. Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto:

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno
BGŻ BNP PARIBAS
74 2030 0045 1110 0000 0423 1950
W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, NORDIC

6. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić dużej hali sportowej.
7. Osoby, które zarejestrują się w ostatnim tygodniu, bądź w dniu zawodów istnieje prawdopodobieństwo, iż nie otrzymają koszulki w odpowiednim rozmiarze bądź wcale. Z racji wcześniejszego zamówienia koszulek przez Organizatora.
8. Prawo startu w marszu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
9. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat i mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
10. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 535191440, 600041983
XI. KLASYFIKACJE
OPEN:
• K/M MIESCE I-III –wg uzyskanych czasów
WIEKOWE:
• K/M 16 – 29 lat
• K/M 30 – 39 lat
• K/M 40 – 49 lat
• K/M 50 +

XII. NAGRODY
W KATEGORII OPEN:
-Za miejsca I – III trofea,
-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi,
-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

XIII. UCZESTNIK MARSZU OTRZYMA
– koszulkę, medal okolicznościowy.
– numer startowy z agrafkami,
– CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!
– napój, słodycze owoc

XIV. DANE OSOBOWE
– dane osobowe uczestników marszu NW będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
– dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
– przetwarzanie danych, w związku z udziałem w marszu NW obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
– uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w marszu NW,
– przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
– zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,

XV. UBEZPIECZENIE
-Organizator posiada ubezpieczenie OC. -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył.
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
– wszyscy uczestnicy marszu NW muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
– uczestnicy marszu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas marszu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
– zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
– zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
– zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.
XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN
W REGULAMINIE.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

R E G U L A M I N „1. mini biegu przetrwania dla dzieci”

ZAŁOŻENIA IMPREZY
Dystans do 1 km z przeszkodami.
Start i meta: Plac Witosa
Limit startujących:
• 70 dzieci

I. CEL IMPREZY
• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

II. TERMIN
Sobota – 06.05.2017 r.
Godz. 13:00

III. MIEJSCE
Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa
(MAPKA NR 1)

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:
– Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1
(wejście przy basenie)

IV. ORGANIZATOR
Powiat Choszczeński
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

V. WSPÓŁORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lider Pojezierza

VI. PATRON MEDIALNY
E-cho Sp. z o. o. Choszczno
GRAFIT – Agencja Reklamy
ARES – usługi poligraficzne

VII. TRASA I DYSTANS
1.Dystans biegu: do 1 km
2.Trasa biegu zostanie podane określona i ogłoszona na FB/Aktywne Choszczno Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.
3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów w dużej hali sportowej przy basenie.
(MAPKA NR 1)

VIII. PROGRAM
08:00 – otwarcie biura zawodów, duża hala sportowa przy basenie.
12:30 – zamknięcie biura zawodów,
12:30 – rozgrzewka,
13:00 – START „ 1. Mini biegu przetrwania” – dzieci będą startowały w małych grupach,
13:45 – bezpośrednio po biegu będzie wręczany medal dla dziecka

LIMIT:
Organizator ustala limit biegu na 70 dzieci w wieku od 4 do 15 lat.
Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.

IX. Warunki uczestnictwa

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
2. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
4. Rodzice (lub opiekunowie) dostarczą podpisane następujące dokumentu:
a. Zgodna na uczestnictwo /oświadczenie
5. Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
6. Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania zawodów od godz. 8.00 wydawane będą pakiety startowe.

X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA
1. Opłaty: brak opłat startowych
2. Zgłoszenia dzieci odbywać się będą na zasadzie wysłania maila na adres:
kontakt@aktywnechoszczno.pl podając: imię, nazwisko i rok urodzenia dziecka
np.: JAŚ KOWALSKI, 2010

XI. KLASYFIKACJE
Nie będzie prowadzona klasyfikacja dzieci.
XII. NAGRODY
Po ukończonym biegu, każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal.
XIII. UBEZPIECZENIE
-Organizator posiada ubezpieczenie OC. -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył,
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
– wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek,
– zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
– zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora,
– zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.
– Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
– Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach.
– Opiekun prawny oświadcza ze dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
– Opiekun prawny dziecka oświadcza ze ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.
– Opiekun prawny dziecka oświadcza ze wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami.
– Opiekun prawny dziecka oświadcza iż przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu.
– Opiekun prawny oświadcza ze stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
– Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
XV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktywne choszczno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *