STATUT

STATUT

Choszczno, ………….2016 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

AKTYWNE CHOSZCZNO”

Rozdział I.

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportowy „AKTYWNE CHOSZCZNO”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest nowo powstającą organizacją sportowo – rekreacyjną, zrzeszającą miłośników biegania, biegów na orientację (BnO) oraz sympatyków Nordic Walking.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą jest miasto Choszczno.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy. Dla realizacji określonych celów Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy, nie związanych na co dzień z działalnością Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

1.      Propagowanie biegania, biegów na orientację (BnO) oraz Nordic Walking wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.

2.      Popularyzacja biegania, biegów na orientację (BnO) oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju,

a także poza jego granicami.

4.      Przeprowadzanie biegów ulicznych, przełajowych, biegów na orientację (BnO) oraz zawodów Nordic Walking na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.

5.      Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych, biegów na orientację (BnO) i Nordic Walking o charakterze rekreacyjnym.

6.      Promocja Powiatu Choszczeńskiego i miasta Choszczna.

7.     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

8.      Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

9.     Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

10.  Podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, działanie na rzecz dzieci
i młodzieży i osób niepełnosprawnych.

11.  Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

12.  Podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

13.  Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

14.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach.

15.  Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

16.  Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań biegowych, biegów na orientację (BnO) i Nordic Walking.

2.      Organizowanie imprez biegowych, biegów na orientację (BnO) i Nordic Walking na terenie Choszczna, powiatu Choszczeńskiego oraz całego kraju.

3.      Działania marketingowe i promocyjne.

4.      Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia.

5.      Wspieranie inicjatywy budowy ścieżek biegowych.

6.      Promowanie powiatu Choszczeńskiego oraz miasta Choszczna, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju, jak również poza jego granicami.

7.      Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe.

8.      Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat biegania, biegów na orientację (BnO) i Nordic Walking, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      Zwyczajnych.

2.      Honorowych.

3.      Wspierających.

§ 10.

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający prawa publiczne, mający ukończone 18 lat oraz identyfikujący się z celami Stowarzyszenia, który został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Stowarzyszenia, wspierające Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo.

6. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez umocowanych przedstawicieli. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje kandydatowi status członka wspierającego.

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,

b)      uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych,

c)      zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

d)      korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

e)      nosić logo Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia powinni:

1. Aktywnie działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

2. Przestrzegać statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia.

3. Dbać o własne zdrowie i utrzymania aktywności fizycznej.

4. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

z powodu nie płacenia składek za okres roku,

 c) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o przyjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest

ostateczna.

Rozdział IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 16.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

·         uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

·         wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

·         uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

·         rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,

·         udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

·         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia lub zawieszenia
w prawach członka,

·         uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia

·         rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§ 17.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 18.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane jako sprawozdawczo-wyborcze lub jako Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo wyborcze zwoływane jest co roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:

a)      uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

b)      wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)      wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 20.

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21.

Zarząd składa się z 4 – 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.   

§ 22.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

·         reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

·         realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

·         kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

·         zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego

             Zebrania Członków,

·         planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

·         zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

·         powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

·         przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo upomnienia członków Stowarzyszenia.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

4. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych sprowadza się do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracji publicznej.

§ 23.

1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym odbędzie się wybór Prezesa Zarządu.

2. Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd .

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na pół roku. Do ważności uchwał; niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga głos Prezesa.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3–4 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium

      dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 26.

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w danej kadencji.

Rozdział V.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

·         składki członkowskie członków Stowarzyszenia,

·         wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie,

·         darowizny i dotacje.

Rozdział VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 28.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

§ 29.

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.