II OTWARTE MISTRZOSTWA NW ŚDS-ÓW


R E G U L A M I N
II otwarte mistrzostwa Nordic Walking Środowiskowych Domów Samopomocy w Choszcznie
– integracja środowisk pełnosprawnych

I. CEL IMPREZY
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, woli walki, przestrzegania reguł i pokonywania własnych słabości.
Promocja powiatu choszczeńskiego.
Popularyzacja marszu NW, jako aktywnej formy ruchowej.
Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja osób niepełnosprawnych.
Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.
Zachęcanie mieszkańców Choszczna i okolic do rekreacyjnej formy spędzania wolnego czasu rodzinnie i z przyjaciółmi.

II. TERMIN
Sobota – 02.09.2017 r., godz. 12:00

III. MIEJSCE, start /meta i trasa
Choszczno, plac Witosa, promenada dookoła jeziora.

IV. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

V. DOFINANSOWANIE
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

VI. PARTNERZY
E-cho Sp. z o. o. Choszczno
CRS Choszczno
ARES Choszczno

VII. TRASA I DYSTANS
1.Dystans marszu: ok. 6 km
2.Trasa marszu obejmuje ścieżkę utwardzoną dookoła jeziora Klukom.
3. Przy Biurze Zawodów znajduje się punkt pomocy medycznej.
4.W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, (oznakowani rowerzyści) którzy następnie przekazują informacje do punktu pomocy medycznej.
5.Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej, punktami odżywczymi na trasie oraz punktem żywieniowym znajduje się w Biurze Zawodów na placu Witosa.

VIII. PROGRAM
09:00 – 11:30 otwarcie biura zawodów na placu Witosa
11:00 – uroczyste rozpoczęcie
11:10 – wskazówki na temat poprawnej techniki chodzenia z kijami Nordic Walking
11:40 – rozgrzewka z instruktorem
12:00 – START „Marszu NW”
12:30 – 14:00 posiłek regeneracyjny i poczęstunek dla uczestników marszu
14.00 –14:30 uroczysta dekoracją zwycięzców, puchary, medale, dyplomy , nagrody rzeczowe
15:00 – 15:30 podsumowanie/ zakończenie imprezy

IX.  ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO
Zgłoszenie i udział w imprezie jest bezpłatny.
Dojazd do miejsca imprezy we własnym zakresie.
Organizator zapewnia wypożyczalnię kijów do NW, liczba jest ograniczona.
1. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
2. Prawo startu w marszu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
3. Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia na udział przez rodziców lub prawnych opiekunów w biurze zawodów).
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 535191440, 600041983
5. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji marszu „Drugie otwarte mistrzostwa Nordic Walking Środowiskowych Domów Samopomocy w Choszcznie – integracja środowisk pełnosprawnych i niepełnosprawnych” oraz dokumentowania zawodów.
6. Zgłoszenia indywidualnego można dokonać drogą elektroniczną poprzez przesłanie danych uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, niepełnosprawność tak/ nie, rozmiar koszulki, ŚDS (miejscowość), na maila kontakt@aktywnechoszczno.pl
7. Zgłoszenia drużyn ŚDS w dniu startu w biurze zawodów

X. KLASYFIKACJE
OPEN
Miejsca I – III – według uzyskanych czasów w marszu K i M.
NIEPEŁNOSPRAWNI:
Miejsca I – III – według uzyskanych czasów w marszu K i M.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
Mistrzostwa ŚDS miejsca I – III (ZGŁOSZONE drużyny czteroosobowe z ŚDS)

XI. UCZESTNIK MARSZU OTRZYMA
– medal okolicznościowy,
– koszulkę,
– numer startowy z agrafkami,
– napój/woda, ciepła zupa, kanapki, owoce

XII. DANE OSOBOWE
– dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów, – dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, – przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy, – uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika, – podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu, – przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora, – zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,

XIII. UBEZPIECZENIE
– Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Dyrektorem Głównym zawodów będzie Kamil Dzietczyk,
– Sędzią Głównym Zawodów będzie Łukasz Przybysz,
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
– wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek,
– uczestnicy marszu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas marszu gdyż odbywa się on na krótkim odcinku w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
– zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
– zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora – ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

XV. POWYŻSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOM
Z poważaniem – organizatorzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktywne choszczno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *